مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

زندگی کردن مهارتهای بسیار زیادی را میطلبد و اندوختن مهارتهای زندگی هیچگاه پایانی ندارد. آموختن تنها با زندگی در دنیای واقعی ممکن است. نه تولد انسان مانند قدم زدن بر روی یک خیابان صاف و مستقیم است و نه زندگی بعد از تولد. بالا و پایین شدن در زندگی واقعی موضوعی است که هست. برای همین باید قبول کرد که موضوعات زندگی پایانی ندارند.

. یکی از مهارتهای لازم توان آرامشیابی است، یعنی کمک هدفمند به بازتولید قوای جسمی و روانی که در دنیای واقعی در طول شبانه روز در برخورد با موضوعات مختلف از سطح آنها کاسته میشود.

تمرینهایی که در اینجا معرفی شدهاند از نوعی که در کارهای بالینی در رواندرمانی بکار میروند تا حد زیادی متفاوت هستند. این تفاوتها هم در سطح هدف و هم در شکل بکارگیری آنها است.

مهمترین تفاوت آنها در این است که در  کار رواندرمانی این تکنیکها به حکم اقداماتی هستند در چهارچوب یک برنامه درمانی که ترکیبی است از اقدامات متعدد که برای مشکلات خاص فرد مراجعهکننده تنظیم میشوند. مثلا از این اقدامات برای آمادهسازی و برای روبرو کردن فرد با ترس و اضطراب استفاده میشود، و برای کاستن از فشار زیاد فیزیولوژیکی تا بتوان بعد از آن اقدامات روانشناختی را انجام داد.

به هر در کار درمانی هدف از استفاده از این شیوهها این است که در عرض مدتی کوتاه سطح هیجانها و احساسات شدید فرد کاهش پیدا کند تا فرد بتواند با کاهش فشار هیجانها آمادهگی بهتری برای  بکاربستن اقدامات درمانی را برای تاثیرگذاری و تغییر رنجهای خود را در اختیار بگیرد.این تمرینها  به این شکلی که در اینجا آمده اند امکان اینرا فراهم میکنند که رفته رفته شرایطی مهیا شود تا فرد با تجربههای جدیدی که با إحساس بهتر و تنش کمتر صورت میدهد رفتهرفته به مدیریت بهتر تاثیر گذاری و تاثیرپذیری متقابل دست پیدا کند. با تسلط پیداکردن بر این تمرینات میتوان در مواقع مختلف مدیریت سالم خود را بر برانگیختگیهای روزمره اعمال کرد. علاوه بر اینها توسط این تمرینات قدرت تمرکز نیز افزایش مییابد و فرد به نحو طبیعی و سادهتری با کسب توان تشخیص چیزهای مهم از چیزهای کمتر مهم قادر میشود تا نیروی خود را در عرصههای دیگر زندگی نیز بر چیزهای مهم متمرکز کند و بارآوری خود را در آن کارها بیشتر کند.


تمرین آتوگین


تمرین هوشیاری


تمرین تمدد تدریجی اعصاب