مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

من سالهای زیادی است که در آلمان زندگی و کار میکنم. دوره های تحصیلی و تخصصی من همگی در آلمان سپری شده اند. شیوه اصلی کار من برپایه رفتاردرمانی است (رفتاردرمانی شناختی) و از شیوه ها و متدهای هم گرا با این شاخه از کار رواندرمانی نیز، برای تشخیص و اقدامات لازم در کار با مراجعان استفاده میکنم. به این معنا برای هر مراجع تلفیقی از متدها و اقدامات سازگار بر پایه رفتار درمانی را بکار میگیرم.

در طی سالهای گذشته  تمرکز من در کار رواندرمانی بر روی کار با بزرگسالان بوده ولی بنابر ضررورت با نوجوانان نیز کار کرده ام. تجارب کاری (از سال ۱۹۹۹) و تخصصی من در کار بالینی بر این زمینه ها متمرکز بوده است و در این زمینه ها تجارب عملی جمع کرده ام:


اختلالات عاطفی/هیجانی (افسردگی و شیدایی)

اختلالات هراس و ترس (فوبیها/ ترسهای مختلف)

اختلالات پس از سانحه (تراما تراپی/ تجزیه/ جراحات روانی ناشی از حوادث شدید)

اختلالات روانتنی و خودبیمارانگاری

اختلال خستگی مزمن

اختلالات شخصیتی


در کار با خانواده و زوج درمانی بیش از همه بر اساس رواندرمانی سیستمی و رفتاردرمانی کار میکنم. بیشتر مراجعان من از فارسی زبانان ساکن هامبورگ هستند و زوج ها و خانواده های چند ملیتی با فرهنگهای مختلف.


همچنین سالهای زیادی است که در دادگاه خانواده و (مواردی نیز در دادگاه جنایی) بعنوان مشاور روانشناس کار میکنم.

 مراتب تحصیلی و تخصصی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (دانشگاه هامبورگ)


دکترای روانشناسی بالینی (دانشگاه هامبورگ)


مطب شخصی از سال 1999


دوره 5 ساله رواندرمانی با جهت گیری رفتاردرمانی از جامعه رفتاردرمانگران آلمان


کارشناسی مشاور در داگاه خانواده


مدرک روانشناس متخصص بالینی از جامعه روانشناسان آلمان


دوره های کارگاهی در روانکاوی/ رواندرمانی سیستمی/ خانواده درمانی/

سوپرویزیون فردی و گروهی


تراوما تراپی


نویروفیدبک و بیوفیدبک تراپی