مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

تقویت هوشیاری مجموعه ای از تکنیکهای مختلف روانشناسی است که از آنها برای تقویت دریافتهای حسی از محیط بلاواسطه، حافظه، نظام ارزش گذاری و هوشیاری بهتر به لحظه حال و اینجا استفاده میشوند.

هوشیاری حالتی است که امکان اینرا فراهم میاورد که انسان بتواند در لحظه حال و در موقعیتی که قرار دارد چیزها، روندها، وقایع و روابط را هوشیار دریافت کند. هوشیار بشود به نحوه دریافتهای حسی خود، هوشیار بشود به نحوی برداشت و ارزش گذاری خود بر چیزها، هوشیار درباید، ورانداز کند، مشاهده کند و از اینره امکان عکس العملهای اتوماتیک به چیزها را کمتر کند و امکان تاثیرگذاری بهتر  و کارآمدتر بر چیزها و دریافتهای خود را با هوشیاری بر آنها بهتر بسازد.

این شیوه یک نوع رابطه از جنس دیگر و غیر اتوماتیک با واقعیت است و امکان تماس کارآمدتر با واقعیت را تقویت میکند. در این راه تاثیرات آرامش یابی و رهاشدگی را نیز بهمراه میاورد ولی هدف از این کارها همیشه آرامش نیست بلکه دور شدن از نوع برخوردهای اتوماتیا و آزاردهنده که غیر قابل کنترل شده اند و انسان خود را بدون امکان تاثیر بر آنها میبیند و اتوماتیک از آنها پیروی میکند.

برای شرکت در یک سمینار دوروزه آخر هفته ای لازم است که از طریق فرم زیر ثبت نام کنید.
هر دوره با رسیدن به حداقل تعداد شرکت کننده (8 نفر) برگزار خواهد شد.

تاریخ شرکت و اطلاعات دیگر در مورد هر دوره، از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.


هزینه سمینار به همراه پوشه حاوی جزوه و سی دی سمینار برای هر شرکت کننده ۱۲۰ یورو است.


برای ثبت نام و قرار گرفتن در لیست انتظار فقط از فرم زیر استفاده کنید.

بعد از دریافت ثبت نام، تلفنی با شما تماس گرفته خواهد شد و بدنبال آن شرکت شما تایید خواهد شد.


در طی این دوره با این شیوه آشنایی شناختی و تئوری بدست میاورید (نیمه روز اول) و بدنیال آن در عمل به یادگیری و تمرین به این شیوه ها میپردازید (نیمه دوم روز اول و) و این شیوه را توسط تمرینات پیشرفته بیشتر در خود جا میاندازید..

نام

نام خانوادگی

آدرس پستی


کد پستی

شهر

تلفن دستی